รกม.มสด. จัดอบรมผู้บริหาร-บุคลากร “หลักธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ กับ การบริหารงานมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน”

59

วันนี้ (7 เม.ย.) รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวถึงการจัดโครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ว่า การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักสำคัญ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ในฐานะของสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมภิบาลว่าด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา จึงจัดให้มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอและการเขียนบทความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหลักธรรมาภิบาลกับการต่อต้านการทุจริต
รศ.ดร.ธนภัทร กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด และที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต ว่าด้วยมาตรการการส่งเสริมในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานในฐานะหน่วยงานภาครัฐ และในกิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรมรักสคูล คณะกรรมการสมานฉันท์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “หลักธรรมมาภิบาลภาคปฏิบัติกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน” เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน ตลอดจนนักศึกษา มีความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และประเทศชาติต่อไป

Blog Attachment

Leave us a Comment