ประกาศ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๒

Leave us a Comment