รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ)กมลชัย รัตนสกาววงศ์กรรมการกฤษฎีกา

messageImage_1623297322331

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ)กมลชัย รัตนสกาววงศ์กรรมการกฤษฎีกา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ผ่านระบบ zoom

Leave us a Comment