รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ รองประธานศาลปกครองสูงสุ

messageImage_1624850946678

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ผ่านระบบ zoom

Leave us a Comment