รกม.มสด.จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

messageImage_1624946557203

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อ.ประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ผ่านระบบ zoom

Leave us a Comment