รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุเมธ รอยกุลเจริญ

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ ผ่านระบบ zoom

Leave us a Comment