รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุชาติ มงคลเลิศลพ

238653517_3144781595808012_5539570510921772645_n

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุชาติ มงคลเลิศลพ ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ผ่านระบบ zoom

Leave us a Comment