รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประสาท พงษ์สุวรร

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ คดีปกครองอื่นที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ผ่านระบบ zoom

Leave us a Comment