ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป