รกม. มสด. จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ ท่านอดุลย์ ขันทอง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ ภาค 2 เป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 12 มิถุนายน 2565

📌📢 โรงเรียนกฏหมายและการเมือง จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 วันที่ 12 มิถุนายน 2565 โดยช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ บรรยายในหัวข้อ “แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบริบทสากล” และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ได้รับเกียรติจาก ท่านอดุลย์ ขันทอง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ ภาค 2 บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง คุณสมบัติ และจริยธรรมผู้ไกล่เกลี่ย” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom