รกม.มสด. จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” รุ่นที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 14 มิถุนายน 2565

📌📢 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดโครงการ 📝 “เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” รุ่นที่ 2 🗓 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นวิทยากรบรรยาย และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ได้รับเกียรติจาก ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ , อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง และดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์ คณาจารย์โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom