You are currently viewing รกม.มสด. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม วันที่ 26 มิถุนายน 2565

รกม.มสด. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม วันที่ 26 มิถุนายน 2565

🔥📣📌ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 พร้อมกันนี้ท่านได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรดังกล่าว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม Graduate studio ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Leave a Reply