รกม.มสด. จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง ว่าด้วยคดีสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจาก ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ และ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นผู้ร่วมเสวนา วันที่ 26 มิถุนายน 2565

🔥📣📌โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต📣 จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง ว่าด้วยคดีสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจาก ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี และ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ร่วมเสวนา โดยมี รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Graduate studio ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรมZoom