You are currently viewing โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ให้การต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีทุกท่าน เนื่องในโอกาสการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 405 ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ให้การต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีทุกท่าน เนื่องในโอกาสการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 405 ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

📣📌 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ให้การต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีทุกท่าน เนื่องในโอกาสการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 405 ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Leave a Reply