ปัญหาการนำเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางไปใช้ในกิจการอื่น