โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน

25925

โรงเรียนกฎหมายและการเมืองกำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พันเอกถวัลย์ ฤกษ์งาม เป็นประธานพร้อมด้วยอาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล อ่อนน้อมพันธ์ กรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2