รกม.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกฎหมายและการเมืองครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

timeline_20181220_105359

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกอนงค์ ศรีสำอางค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ครั้งที่ 9/2561 ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้อง1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต