คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมืองพร้อมคณะ เข้าอวยพรปีใหม่ท่านอธิการบดีและผู้บริหาร

S__62513172

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สังกัดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ,ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ,รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี , ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานักศึกษา เพื่อขอรับพรปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 และวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

No Images found.