โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. จัดสนทนาวิชาการ หัวข้อ “รู้ทันการเลือกตั้ง 2562”

25620123_190123_0008

       โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดสนทนาวิชาการ หัวข้อ “รู้ทันการเลือกตั้ง2562”

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ธนภัทร  ปัจฉิมม์ คณบดี อ.วัลลภ  ห่างไธสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รศ.ดร. รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการ และ ดร. ดนุสรณ์  กาญจนวงศ์  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียน

กฎหมายและการเมือง ร่วมสนทนาในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์

ทางการเมือง ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของบุคคลเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน

และสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษามหาวชิราลงกร ณ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

Leave us a Comment