โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. จัดกิจกรรม”เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปเลือกตั้ง”

25620214_190214_0055

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดกิจกรรม”เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปเลือกตั้ง”

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ธนภัทร  ปัจฉิมม์ คณบดี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง กล่าวเปิดงานกิจกรรม

“เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปเลือกตั้ง” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

(ออนไลน์) นอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ความรู้เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

/แบบบัญชีรายชื่อ ในระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานกิจกรรม Activity หน้าอาคาร 1 ชั้น 1 ฝั่ง Home Bakery

Leave us a Comment