โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดโครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา (กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมสุขภาวะ)

25620225_190225_0005

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ตามคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ประการ (กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมสุขภาวะ) ขึ้นในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาได้ทำงานอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างนักศึกษารุ่นเดียวกัน หรือระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา ตลอดจนเสริมสร้างภาวะผู้นำให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

« 1 of 2 »