โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง

นิติศาสตร์_190228_0007

โรงเรียนกฎหมายและการเมืองโดยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจัดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็งโดยได้รับเกียรติจากท่านรองพัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ส่งมอบสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดวังยายฉิม จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธิ์ 2562