สิทธิการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนในยุคประชาธิปไตย