ประชุมคณะกรรมการประจำ โรงเรียนกฎหมายและการเมืองและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562

31062_191003_0007

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำ
โรงเรียนกฎหมายและการเมืองและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 308 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดยมีวาระสำคัญ เกี่ยวกับ แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การปรับปรุงเว็บไซต์ แผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563
และพิจารณา(ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

Leave us a Comment