โรงเรียนกฎหมายและการเมืองจัดโครงการ 85 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับการก่อเกิดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง วันที่ 11 ตุลาคม 2562

20191011_191015_0002

โรงเรียนกฎหมายและการเมืองจัดโครงการ 85 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับการก่อเกิดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยมีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ หลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลของนักกฎหมาย นักการเมือง กับการบริหารงานภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจาก
-ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเสวนาวิชาการ หัวข้อเงื่อนไขและข้อจำกัดทางกฎหมายและการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
โดยได้รับเกียรติจาก
-ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  อดีตนายกรัฐมนตรี
-ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง  อดีตรองนายกรัฐมนตรี
-รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
-รศ.มานิตย์ จุมปา  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 2 »

Leave us a Comment