รกม.มสด.ประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562

291062_191029_0021

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุม 308 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรม “วันช่อใหม่” การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563

Leave us a Comment