โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ และศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

91162 เช้า_191111_0007

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว (กฎ) และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ทรัพย์สินของแผ่นดิน ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment