โรงเรียนกฎหมายและการเมือง กับ สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์

16277

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง กับ สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย และคณะ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการร่วมกัน ซึ่งในเบื้องต้นมีโครงการที่จะดำเนินการร่วมกัน 2 โครงการ ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ดัชนีความเชื่อมั่นการเมืองไทย และ 2. การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment