เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี “เหลียวหลัง แลหน้า 2 ทศวรรษ สำนักงาน ป.ป.ช.” และพิธีมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

38491

อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายละการเมือง ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.
ครบรอบ 20 ปี “เหลียวหลัง แลหน้า 2 ทศวรรษ สำนักงาน ป.ป.ช.” และพิธีมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องนนทบุรี 1
ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Leave us a Comment