โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยาย

16112562_191118_0020

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง และกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment