โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยาย

17112562_191118_0003

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment