รายละเอียดการรับสมัคร

หลักสุตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

กว่าจะเป็นโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร