previous arrow
next arrow
Slider

การส่งต้นฉบับ

1. เขียนต้นฉบับตามระเบียบการเขียนต้นฉบับ วารสารวิชาการโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. ส่งต้นฉบับจ้านวน 3 ชุด และแบบฟอร์มการยื่นต้นฉบับเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนกฎหมาย และการเมือง ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

วารสาร

วิชาการโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

xxx

xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx

xxxxx

xxx xxx xxx xxx

ติดต่อเรา

+66 (0) 81-234-5678