You are currently viewing พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กับ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 สิงหาคม 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กับ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 สิงหาคม 2566

📣📌รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ให้การต้อนรับอาจารย์ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และคณะ เนื่องในโอกาสจัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กับ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Leave a Reply