ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ กฎหมายและการเมืองในยุคดิจิทัล:โอกาส ความท้าทายและการปรับตัว