การตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงปี 54

SAR-ศศ.บ. รศ.(6m)_180209_0010

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Co-Working Space อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ปี 54 ได้รับการตรวจประกันคุณภาพ โดยมีอาจารย์ประวรดา  โภชนจันทร์   เป็นประธาน