การประเมินคุณภาพของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ตรวจประเมินประกัน_180209_0003

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 60 รอบ 6 เดือน ได้รับความกรุณาจากคณะกรรมการ อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล   และผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ ให้ความกรุณา ตรวจและให้ข้อแนะนำ