บรรยายให้ความรู้ในรายวิชา “การว่าความและศาลจำลอง”ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์

25610213_180214_0002

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในรายวิชา “การว่าความและศาลจำลอง” ได้รับเกียรติจาก คุณสุภิญญา อุตสาหะ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีค้ามนุษย์ 2 ที่ให้ความอนุเคราะห์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการว่าความในศาล ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต