การประเมินคุณภาพของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลักสูตรประจำปีการศึกษา2560

S__5980171

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน โดยมี ผศ.ดร.ธนภัทร  ปัจฉิมม์  รักษาการแทนคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมืองเป็นประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ