สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดสอบโทอิค (TOEIC) รอบวันที่ 5 ตุลาคม 2562 (เฉพาะนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 กันยายน 2562 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 02-2445260-2

Leave us a Comment