ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ได้รับรองจาก (ก.ศป.แล้ว รุ่น 2) โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ได้รับรองจาก (ก.ศป.แล้ว รุ่น 2) โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คลิ๊ก

Blog Attachment