เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรม (ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

1

Leave us a Comment