ประกาศขยายเวลาการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับรองจาก ก.ศป.แล้ว)รุ่นที่ 2

เนติรุ้น2 – Copy
Blog Attachment