รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากรณีความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ ครั่งที่ 1 ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 28 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค สำนักงาน ป.ป.ท.

027 กปก ศึกษารูปแบบ-01

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากรณีความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ ครั่งที่ 1ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 28 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค สำนักงาน ป.ป.ท.

Leave us a Comment