วันที่ 15 -28 มกราคม 2563 เรามีนัดส่งเอกสารขอกู้เทอม 2/62 นะคะ เอกสารที่ต้องนำส่งที่ห้อง 315 คือ

วันที่ 15 -28 มกราคม 2563
เรามีนัดส่งเอกสารขอกู้เทอม 2/62 นะคะ
เอกสารที่ต้องนำส่งที่ห้อง 315 คือ
1 ใบแจ้งผลการลงทะเบียนเทอม 2/2562 (ดส.13.2) ที่ปริ้นมาจาก https://academic.dusit.ac.th
2 ใบแจ้งหนี้เทอม 2/2562 (ดส.100.1) ที่ปริ้นมาจาก https://academic.dusit.ac.th
3 คำยืนยันการขอกู้ยืมเงินฯ เทอม 2/2562 ที่ปริ้นมาจาก www.studentloan.or.th
4 สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาผู้กู้ยืมฯ
5 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน กรณีที่ผู้กู้ยืมฯอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์เท่านั้นที่ต้องส่งสำเนาประชาชนของผู้ค้ำประกัน ซึ่ง ผู้ค้ำประกัน หมายถึง บิดาหรือมารดา เลือกคนใดคนหนึ่ง หรือ ผู้ปกครอง ตามที่ผู้กู้ยืมได้แนบเอกสารประกอบไว้ในแบบคำขอกู้ยืมฯปีการศึกษา2562

Leave us a Comment