รายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Untitled-2

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ด้วยโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคลและกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตโดยให้มีการจัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ในหัวข้อ “เยาวชนกับการต่อต้านการทุจริต” ซึ่งมีรายละเอียดในการคัดเลือกดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมส่งผลงาน

– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยให้ส่

งผลงานเป็นทีมและให้มีสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน

2. กติกาในการแข่งขัน

การส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมประกวด โดยมีกติกาการประกวด ดังนี้

2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการประกวด จะต้องกรอกใบสมัครตามแบบเสนอผลงาน
ตามแบบที่ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง กำหนดให้ครบถ้วน ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะถูกเก็บรักษาไว้ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

2.2 การส่งผลงานเข้าประกวด ผู้รับผิดชอบส่งผลงานทีมละไม่เกิน 5 คน โดยให้ส่งผลงานในรูปแบบวีดีโอ ฟอร์เเมต MP4 ภาพยนตร์สั้น บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเขียนชื่อทีมลงบนแผ่น โดยส่งมาที่โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) ชั้น 3 ห้อง 303 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เลขที่ 145/9 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัส 10300

2.3 ชื่อเรื่อง ตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของการประกวดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ภาพยนตร์นั้นจะต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที

2.4 เนื้อหาภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่ลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หรือสร้างความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

2.5 ภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และต้องไม่เคย
ส่งประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

2.6 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ
คลิป วิดีโอ ซอฟแวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

3. ระยะเวลาส่งผลงานเข้าประกวด

ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยดูตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

  1. 4. เงื่อนไขการประกวด

4.1 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

Http.//slp.dusit.ac.th

4.2 ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสมัครใดที่ไม่เป็นไปตามกติกาข้างต้น

4.3 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดโดยจะฟ้องร้องมิได้

5. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน

5.1 เนื้อหาในภาพรวมความเหมาะสม ครบถ้วนของเนื้อหา การดำเนินเรื่องและการเรียบเรียงเรื่องราว การถ่ายทอดประเด็น หลักการสร้างความเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง (40 คะแนน)

5.2 ความคิดสร้างสรรค์ความโดดเด่นที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ เทคนิคและวิธีการสร้างการจดจำเทคนิคและวิธีการสื่อความหมายการเสริมสร้างเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ และทัศนคติ              (40 คะแนน)

5.3 คุณภาพการผลิตเทคนิคการถ่ายภาพและความคมชัดคุณภาพของเสียงและเพลงประกอบ เทคนิคการตัดต่อและการดำเนินเรื่อง (10 คะแนน)

5.4 ความเหมาะสมในการนำคลิปไปเผยแพร่หรือต่อยอด เกิดประโยชน์และสามารถเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตได้ (10 คะแนน) 

6. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

6.1 รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

6.2 รางวัลที่ชนะเลิศลำดับ 2 เงินสด 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

6.3 รางวัลที่ชนะเลิศลำดับ 3 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

7. ลิขสิทธิ์ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล เป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโดยชอบธรรม มีสิทธิ์เผยแพร่ผลงานตามที่เห็นสมควร

8. การติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 02-2417191-4 ต่อ 4162-4163 ในวันและเวลาราชการ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ และส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/x3C8S5vUUC2Q1pf36

 

Blog Attachment

Leave us a Comment