ด้วยคณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในการนี้ เพื่อประขาสัมพันร์ฐานข้อมูลวิขาการและกฎหมายๆ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบ และใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ร่วมสนับสนุนโดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไชต์

0001 (1)

คณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูล วิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์ (Banner)

เรียน อธิการบดื่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลวิชการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยข้อมูลวิชาการและกฎหมายต่าง ๆ ที่นสนใจ ได้แก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ ร่งพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๖การปฏิรูปประเทศ พระราชหนด รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ตลอดจนเอกสาร/บทความทางวิชาการต่ง ๆ สำหรับผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ในการนี้ เพื่อประขาสัมพันร์ฐานข้อมูลวิขาการและกฎหมายๆ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบ และใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ร่วมสนับสนุนโดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไชต์ (Banner) บนเว็บไซต์หน่วยงานของท่าน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดป้ายประขาสัมพันธ์ดังกล่าว ได้ที่ http:/is.parliament.go.th/law/ และเผยแพร่ประชาสัมพันร์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายฯ ผ่านทางเครือข่ายสื่อประขาสัมพันธ์ในสังกัดของท่าน ตามที่ท่านเห็นสมควร ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ยเลขานุการคณะอนุกรรมการเผยแห่ร่ประขาสัมพันร์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โทรศัพท์ O ๒๒๙๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๔๖๑ – ๒จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

Leave us a Comment