รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุชาติ มงคลเลิศลพ ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อคดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

9112020_201109_0

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุชาติ มงคลเลิศลพ ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อคดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment