รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมชัย วัฒนการุณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

อบรม 141163_201116_0

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมชัย วัฒนการุณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment