แจ้งขอเลื่อนกำหนดการจัดสอบนักศึกษา กรณีขาดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ออกไป เมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะดำเนินการแจ้งกำหนดการใหม่ให้กับนักศึกษาทุกคนโดยเร็ว

123231

Leave us a Comment